اسدي:‌داور‌كمر‌ تیم‌را‌شكست

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

مرتضي اسدي كاپيتان صنعتنفت آبادان فكر ميكند شكست مقابل سايپا، حق تيمش نبود و كمالوند حق داشــت بــه داور اعتــراض كند: «مقابل ســايپا حق ما باخــت نبود. بچههــاي ما خيلي خــوب بازي كردند و اگــر در نيمه اول از فرصتهايمان اســتفاده ميكرديم و با حريف فاصله ميگرفتيم، به راحتي پيروز ميشــديم. شــرايط تيم ما خاص است. ما در دماي 06 درجــه تمرين ميكنيم و با وجــود اين از اتفاقات و حواشــي هم متضرر ميشويم. مقابل سايپا هم خيلي از هواداران ما به تهران آمدند و تيمشــان را تشــويق كردند. نميخواهيم بگوييم اشــتباهات داوران عمدي است اما آنها بايد دقت خودشــان را بــاال ببرند. با يك اشــتباه داور، يك امتياز از دست ما پريد. بايد دقت داورها بيشــتر شود. در صحنه گل دوم، اگر داور خطا نميگرفت و بازي مساوي نميشــد، ما ميتوانستيم ورق بازي را برگردانيم. آن صحنه دقيقا جلوي چشــم فراز كمالوند اتفاق افتــاد و اگر او اعتراض ميكند، حتمــا چيزي ديده كه ميگويد داور كمر صنعتنفت را شكست. اميدوارم هفته به هفته درصد اشتباهات داوران كمتر شــود.» اسدي درباره بازي با پديده مشــهد هم ميگويــد: «خدا را شكر شرايطمان خوب اســت. تغييرات صنعتنفت نســبت به سال گذشته زياد بود و هماهنگ كردن بازيكنان با يكديگر زمانبر است. مطمئن باشيد ما رفتهرفته هم از لحاظ فني و هم از لحاظ بدني بهتر خواهيم شد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.