گمشدهاي به نام ثبات

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

3 فصل فرصت به مربی در یک باشگاه موضوعی است كه شاید اولين بار امير قلعهنویي آن را به زبان آورد و بعد از قهرماني او با استقالل، به یكي از راهكارهاي قهرماني در فوتبال ایران تبدیل شــد. ادعایي كه عليرضا منصوریان آن را با خود به اســتقالل بازگرداند. حاال امســال، دومين سال از آن سه سالي است كه سرمربي جوان اســتقالليها طلب كرده بود. دومين سالي كه البته شباهت زیادي به همان سال اول دارد. منصوریان همان مســير را ميرود و همان نتایج را ميگيرد و همه چيز همان است كه قبال بود. فصل نقل و انتقاالت و دو هفته اول ليگ به نوعي كپي برابر اصل فصل پيش است. تجربه ميگوید كه هفته سوم هم اتفاقات مشابهي خواهد افتاد. اولين اتفاق مشابه این اســت كه منصوریان باز هم تيمش را با تغييراتي روانه ميدان ميكنــد. تغييراتي كه احتماال در ميانــه ميدان و خط حمله اتفــاق خواهد افتاد. حضور قائــدي در تركيب اصلي یا اضافه شدن بيتسعيد و نيمكتنشيني قرباني و تغييرات اینچنيني. تنهــا نتيجهاي كــه از این تغييرات ميگيریم این اســت كه منصوریان هنوز تيمش را نميشناســد. حــال آنكه در همان پروســه معروف ســه ســاله، كمترین انتظار این است كه در ســال دوم مربي تيمش را بشناســد، در فصل نقل و انتقاالت كمبودهایش را برطرف كند و در ابتداي فصل تيم شــناخته شده خود را به ميدان بفرســتد. هيچكدام از این كارها اما در استقالل شكل نگرفته است. منصوریان نه تيمش را شناخته، نه كمبودهایش را برطرف كرده و نه در هفته سوم تيم ثابتي دارد. البته كه بخشــي از این تغييرات را باید به پاي مصدوميتهاي بازیكنان استقالل نوشــت اما حتي همين مصدوميتهاي بي رویه هم بخشي از عالمت سوال پيشروي كادر فني منصوریان اســت. استقالل فصل گذشته در هفتمين هفته نتيجه گرفت. یعني بازهاي كه منصوریان تركيب ثابتش را شناخت و تيمش در آن بازه با كمترین تغيير نسبت به هفتههاي قبل به ميدان رفت. اتفاقي كه مشخص نيســت این فصل از چندمين هفته براي اســتقالل رقم ميخورد اما مشــخص است كه استقالل زمانــي به روند نتيجهگيري بازميگردد كه ثبات را در تركيب تيمــش ببينــد. در هفتههاي ابتدایي ليــگ در حالت عادي مشــكلي به نام ناهماهنگي ميان بازیكنان یک تيم وجود دارد و تيمي مانند اســتقالل كه ثبات را هم از فاكتورهاي تيمش حذف ميكند، به مدت زمان بيشــتري نيــاز دارد. منصوریان فصل گذشــته با «ثبات» و «جوانگرایي» به كورس بازگشت و هواداران اميدوارند این دو كليد را براي بازكردن قفل این فصل هم در ذهنش داشته باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.