سرمربيگري اجباري؟

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

شــائبهها و حدیثها درباره چگونگي حضور حميد درخشان در كادر فني نفت هنوز تمام نشــده. تنها چند ســاعت بعد از اینكــه علي كریمي به همكارياش با نفت خاتمه داد، درخشان بهعنوان سرمربي جدید این تيم معرفي شد؛ آن هم در فاصله كمتر از 24 ساعت تا بازي مقابل پرسپوليس در ســوپرجام. آن روز شــاید هيچ چيز به اندازه بازگشت به فوتبال براي حميد درخشــان مهم نبود وگرنه مگر ميشود باور كرد كه او نميدانسته قرار اســت چه تيمــي را تحویل بگيرد؟ حاال اما كه شــرایط باب ميل او پيش نميرود، در مصاحبهاي ادعا كرده كه او را از خانه بيرون كشيدند و سرمربي نفت كردند! او ادعاي عجيب و غریبش را به گونهاي مطرح كرده كه انگار مسووالن نفت شبانه از در و دیوار خانهاش باال رفته و او را به زور تهدید و اسلحه مجبور كردهاند كه سرمربيگري بي سر و سامانترین تيم ليگ برتر را بپذیرد. جالبتر اینكه حميد درخشان در مصاحبهاي دوباره از پيشنهادهاي خارجياش گفته و نفت را به جدایي تهدید كرده است: «به تازگي دو پيشنهاد ســرمربيگري از دو تيم ليگ برتري مالزي و اندونزي دریافت كردهام. براي پاسخ دادن به این پيشنهادها دو هفته وقت دارم كه تا االن 4 روز از آن گذشته است. البته هنوز تصميم به رفتن نگرفتهام اما معلوم نيست بمانم. در حال حاضر شرایط جالبي در نفت نداریم و من در این تيم تنها ماندهام. اگر وضعيت بخواهد به همين شكل پيش برود، بعد از بازي با پرســپوليس یک تصميم جدي خواهم گرفت و پيشنهادهایم را جديتر بررسي ميكنم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.