هنرنمايي آقاي سرمربي

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

درشــتترین تيتر و عكس را به هنرنمایــي منصوریان جلوي مدیرعامل جدید اســتقالل اختصاص داده بودیم اما مهمتر از آن، نتایج المپيک بود. از شكســت ندا شهســواري و حذف جابر روزبهاني گرفته تا وداع اشكبار نواك جوكوویچ كه بزرگترین شــگفتي را در ریو رقم زد. سيدجالل هم در مصاحبه با ایرانورزشــي گفته بود، همه موفقيتهاي پرسپوليس را به نام او ننویسيم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.