برانكو: تردید ندارم مشكل بدهی باشگاه حل میشود

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

باشگاه پرسپوليس: فدراسيون و ایافسی از اين بدهی خبر دارند بدهی پرسپولیس یک تهدید است و به هر حال باید پرداخت شود اما من اعتماد کامل به دکتر طاهري و اعضاي جدید هیأت مدیره دارم که مشکالت را حل خواهند کرد همانطور که تا به حال نیز حل کردهاند. تردیدي ندارم این مشکل هم حل خواهد شد

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.