اوساسونا خواستار جذب انصاريفرد شد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

روزنامه گاتزتا اسپورت يونان مدعي شد كه باشگاه اوساسونا اسپانيا به دنبال برگردانــدن مهاجم ايرانــي المپياكوس اســت. اين بازيكن ايراني در اين باشگاه اســپانيايي شناخته شــد. روز گذشته از احتمال برگشــت انصاريفرد به اسپانيا خبر داده شــد. گفته ميشــود باشــگاه اســپانيايي براي برگرداندن اين بازيكن ايراني وارد عمل شــده است. اين خبر در حالي منتشــر ميشــود كه طي روزهاي گذشــته گمانه زنيهاي فراواني در اين باره بوده و هــر روز مقصدي براي كريم انصاري فرد معرفي ميشود و رسانههاي ورزشــي يونان در روزهــاي اخير اخبار متناقضي درباره سرنوشت مهاجم ايراني تيم المپياكوس و جدايي قريبالوقوعش منتشر كردهاند. انتقال قرضي انصاريفرد به يكــي از تيمهــاي پانيونيــوس آتن، ناتينگهام فارست انگليس (تيم دوم مالك باشگاه المپياكوس) و اوساسونا اسپانيا از سوي رســانههاي يوناني پيشبيني شده است. با اين وجود خبر قرار گرفتن انصاري فرد در تركيب احتمالي تيم المپياكوس در بازي رفت هفته آينده ليگ قهرمانان اروپا برابر ريجكاي كرواســي باعث شد تا اوضاع كمي متفاوت باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.