استعفاي نظري از دپارتمان داوری پذيرفته شد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

منوچهــر نظري، مســوول بخش داوری فوتســال و فوتبال ســاحلی از ســمت خــود در دپارتمــان داوري در فدراسيون فوتبال اســتعفا كرد. نظري سابقه قضاوت در مســابقات گرند پري جام جهاني كوچك فوتســال را دارد و يكي از اعضاي فعــال دپارتمان داوري بــود كه پيگيــر برگــزاري كالسهاي پيش از فصل داوري هم ميشد. حسن كامرانيفر رييس دپارتمان داوري چند روز پيش از ســمت خود اســتعفا كرد. پــس از كنارهگيري حســن كامرانيفر از رياســت دپارتمان داوري فدراسيون فوتبال، منوچهر نظري مسوول چينش داوران فوتســال نيــز از ســمت خود كنارهگيــري كرد و اســتعفاي خود را تقديم فريدون اصفهانيان (رييس كميته داوران) كرد. اصفهانيان نيز در جلسهاي با حضور منوچهري و محمدرضا ساكت (سرپرست دبيري فدراسيون فوتبال) با اين اســتعفا موافقت كرد. به اين ترتيب بــه زودي جانشــين منوچهــر نظري مشــخص خواهد شــد و بايد ديد چه كسي مسووليت چينش داوران فوتسال را بر عهده خواهد گرفت. اين اتفاقات در حالي در فدراسيون فوتبال در حال رخ دادن است كه رييس فدراسيون فوتبال، عالقهاي براي ورود به اين مسائل نشان نميدهد و همچنان شــاهد سكوت تاج در اين باره هستيم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.