نگاه مثبت معاون وزارتخانه به مشکل مالي پرسپولیس

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

هیات مدیره جدید با جذب حامیان مالي مشكالت را حل ميکند

ســيد علي آقازاده معاون توسعه منابع و پشتيباني وزارت ورزش و جوانــان ديــروز با حضور در باشــگاه پرســپوليس و در نشســتي با علي اكبر طاهري، مدير عامــل و حميد رضا گرشاســبي، عضو هيــأت مديره پرسپوليس به بررسي مسائل مالي، اعتباري و بدهيهاي باشگاه پرداخت و درباره نحوه پرداخت بدهيها به بحث و تبادل نظر نشست.

در اين نشست درباره مسائل گوناگون مالي باشگاه پرسپوليس، راههاي كســب درآمد و هزينههاي جاري گفتوگو شــد. همچنين از ســوي باشــگاه گزارشي از ميــزان بدهيها و پروندههاي بينالمللي منجر به صدور حكم يا در آستانه صدور حكم ارائه شد كه اين بخش با توجه به اهميت موضوع مورد توجه ويژه قرار داشت. در همين راستا حاضران در جلسه درباره نحوه پرداخت اين بدهيها و جلوگيري از مواجهه پرســپوليس با مشكالت احتمالي چون جرايم انضباطي فيفا يا بروز مشــكل در مســير حضور در ليگ قهرمانان آســيا به بحث و تبادل نظر پرداختند.

آقازاده همچنين در مصاحبهاي در پاسخ به اينكه آيــا وزارت ورزش درباره مشــكل بدهــي 7 ميلياردی پرســپوليس به ژوزه به اين باشــگاه كمك خواهد كرد گفته اســت: «بارها گفتهايم وزارت ورزش از نظر قانوني نميتواند كمك مستقيمي داشته باشد اما وظيفه هيأت مديره اين اســت، آنها هم تالش ميكنند و با تحقيقاتي كه در هيأت مديره اســتقالل و پرسپوليس ايجاد شده، با شــناختي كه از اعضــا داريم، اميدواريم مشــكالت مالــي را در مدت كوتاه حل كنند.» معــاون وزارتخانه همچنيــن نگاه مثبتي به دو عضو جــدي هيات مديره پرســپوليس كه افرادي اقتصادي هستند، دارد: «دو نفر جديدي كه معرفي شدند، ميشناســم، آنها از مديران با ســابقه كشــور هســتند. با روغني ۰۲ سال است كه آشــنايي و دوســتي دارم. او در بخشهاي اقتصادي از جمله اتاقهاي بازرگاني و مديرعاملي در چند مجموعه صنعتي حضور موفق داشــته اســت. حاجيبيگي هم از مديران موفق اســت كه سمتهايي داشته، شايد خيلي از ورزشــكاران اين دو نفر را نشناسند اما قطعا نيروهاي موثري هســتند. اگر اعضاي هيأت مديره پرسپوليس و هــواداران حمايت كنند، فكر ميكنــم بتوانند با جذب حاميان مالي مشكالت را برطرف كنند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.