ميرزاجانپور: غافلگير شدم!

تیم ملي والیبال پس از عملكرد نه چندان موفق خود در لیگ جهاني، حاال مسابقات ديگري را در پیش دارد. رقابتهايي كه اين بار در شهري غیر از تهران (اردبیل) برگزار ميشود و دو نماينده باقیمانده آسیا براي رقابتهاي جهاني 2018 را مشخص خواهند كرد. قاره آسیا در مجموع برا

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران - محسن آجرلو ‪Mohsen Ajorloo‬

شــهر اردبيل از امروز ميزبان چهار تيم آسيايي ديگر است تا به همراه ايران، براي دو ســهميه ديگر آســيا با يكديگر رقابت كنند. كــره جنوبي، چين، قطر و قزاقستان حريفان ايران در اين رقابتها هســتند كه به ايران آمدهاند و تا حدود زيادي خودشان هم ميدانند كه همگي بايد براي يك ســهميه جــدال كنند و سهميه ديگر را براي ايران كنار بگذارند!

در برنامــه روز اول رقابتهــا يعني امروز، خبري از ايران نيســت. در اولين بازي امروز كره جنوبــي به مصاف قطر ميرود و چين بايد به مصاف قزاقســتان بــرود. دو ديداري كه به ترتيب ســاعت :30 51و 18 انجام خواهد شد. تيم ايران هم در اولين روز بازيها استراحت دارد و رقابتهايش را از فردا آغاز خواهد كرد.

چرا روز اول استراحت داریم؟

يكي از بحثهايي كه روز گذشــته مطــرح بود و محمد موســوي هم آن را آغاز كرد، موضوع همين اســتراحت تيم ايران در روز اول ديدارها بود؛ اينكه چرا ما بــا توجه به ميزبانــي چنين قرعهاي داريم و بايد در روز اول استراحت كنيم و سپس دو بازي دشوار و پشت سر هم با كره و چين برگزار كنيم.

به اعتقاد خيليهــا مخصوصا خود موسوي خيلي بهتر بود كه ما بعد از اين دو بازي ســنگين استراحت ميكرديم و يــا اصال برنامه ايــن رقابتها با توجه به ميزبانيمــان، قدري بهتــر بود و مجبور نبوديــم با دو حريــف اصليمان در آغاز رقابتها و پشت سر هم بازي كنيم!

با تمام اينها خود موسوي هم حرف آخر و درستتر را زده.

اينكــه ما در شــرايط كنوني و در تقابل با تيمهاي آســيايي حتي چين و ژاپن و اســتراليا نبايد درگير اين مسائل باشــيم و فاصله قابل توجهمان با آنها را ببينيم.

شــرق آســياييها اگرچه شرايط بسيار بهتري نسبت به سالهاي گذشته دارند اما هنوز هم اختالف بسياري با تيم ايــران دارند! حاال مــا در خانه هم بازي ميكنيــم و ديگر هيــچ توجيهي براي ترسيدن از هرگونه مواجهه با اين تيمها وجود ندارد و كوالكوويچ و شــاگردانش محكوم به كســب چهار پيروزي و كسب سهميه جهاني در اين رقابتها هستند.

خط خوردن ميرزا؛ اتفاق عجيب در اردبيل

در پايان تمرين سهشنبه بعد از ظهر تيم ملي، قرار بــود تركيب نهايي اعالم شــود و از ميان پانزده نفر باقيمانده، 14 نفر بــراي حضور در اين رقابتها معرفي شــوند. در اين ميان علي شــفيعي كه بهجاي عادل غالمي وارد اردو شده بود، بخــت اول حذف از اردو بود. با اين حال در كمال تعجب، مجتبي ميرزاجانپور از تركيب كنار گذاشــته شــد و حضور در اين رقابتها را از دســت داد. آن هم در شرايطي كه با اضافه شدن شفيعي، تيم ايران با چهار بازيكن ســرعتي به رقابت با حريفان نه چندان قدرتمندش رقابت خواهد كرد. به غير از محمد موســوي، مســعود غالمي، ســامان فائزي و علي شفيعي ديگر ســرعتيزنهاي ايران در اين رقابتها هســتند. تيــم ايران البته چهار قدرتــيزن هم در تركيبش دارد و تنها تفاوت موجــود اين تركيب با ليگ جهانــي بهغير از بودن شــفيعي بهجاي غالمي، باقــي ماندن نظري افشــار در تركيب اســت كه به همراه معنوي نژاد، عبادي پــور و قائمي، چهــار قدرتيزن ايران در اين رقابتها را تشكيل ميدهند.

ميرزا: غافلگير شدم!

حذف ميرزاجانپور از تركيب نهايي اين رقابتهــا، عالوه بــر عالقهمندان، براي خــودش هم عجيب بــوده. او كه خيلــي دلش نميخواســت در اين باره اظهارنظر كند، در گفــت و گويي كوتاه با ايران ورزشي گفت: «خودم هم انتظار اين اتفاق را نداشتم و به نوعي سورپرايز شــدم! حاال هم به تهران بازگشــتهام و براي هــم تيميهايــم آرزوي موفقيت ميكنم. » او در پاسخ به اين سوال كه آيا با كوالكوويــچ درباره تصميمش صحبت نكردي نيز گفت: « او تصميمش را اعالم كــرد و من در كوتاهتريــن زمان ممكن گفــت و گو را تمام كــردم. اين تصميم كادر فني است و من هم بازيكنم و بايد به آن احترام بگذارم كه گذاشتم. »

بازي با كره در گام اول

تيم ايران بعد از اســتراحت در روز اول، در روز دوم رقابتهــا به مصاف تيم خوب كره ميرود. روز دوم اين رقابتها البته با بازي چين و قطر آغاز ميشــود اما در مهمترين ديــدار اين روز كه فردا برگزار ميشــود، شاگردان كوالكوويچ از ساعت:81 به مصاف كره جنوبي ميروند كه دومين ديــدارش را برگزار ميكند. قزاقها در روز دوم رقابتها اســتراحت دارند.

تكرار تجربه موفق در اردبيل

دادن ميزباني ايــن رقابتهای مهم بــه اردبيــل، نتيجه اتفاق خوبي اســت كه طي ماههاي گذشــته در اين شــهر افتاد. برگــزاري خــوب و آبرومندانه و صد البتــه موفق رقابتهــاي اميدهاي آسيا در اين شــهر كه با قهرماني ايران هم به پايان رســيد، فدراسيون را مجاب كرد تا تصميمش براي دادن رقابتهاي قهرمانــي جهان به اردبيل را قطعي كند و تجربه موفق را تكرار كند. در اين ميان نقش مردم اردبيل و حضور پررنگشــان در رقابتهاي اميد هــم در اين تصميم بي تاثير نبــود و همين حاال هم يكي از شــاخصههاي مهم ميزباني اين شهر به حساب ميآيد.

يكي از بحثهايي كه روز گذشته مطرح بود و محمد موسوي هم آن را آغاز كرد، موضوع همین استراحت تیم ايران در روز اول ديدارها بود؛ اينكه چرا ما با توجه به میزباني چنین قرعهاي داريم و بايد در روز اول استراحت كنیم و سپس دو بازي دشوار و پشت سر هم با كره و چین برگزار كنیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.