اكبري: نبايد هیچ تیمي را دست كم بگیريم

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

مربي تيــم ملــي واليبــال ميگويد كالس واليبــال ايــران با ديگــر تيمهاي آسيايي متفاوت اســت اما نميتوانيم هيچ تيمي را دســت كم بگيريم. پيمان اكبري در آســتانه آغاز رقابتهاي انتخابي جهان، درباره شرايط آمادگي تيم توضيح ميدهد: « وضعيت تيم نســبت به ليگ جهاني بهتر شــده است. مصدوميت بازيكنان كم شده و بازيكناني كه به دليل مشــكالت جســمي، آمادگي پاييني داشــتند به آمادگي خوبي رســيده اند.» او ادامه ميدهــد: «اگرچه كالس واليبال ايران با ديگر تيمهاي آسيايي متفاوت اســت اما نميتوانيم هيچ تيمي را دست كم بگيريم. مسابقات تيمهاي چين، كره جنوبي، قطر و قزاقستان در رقابتهاي قهرماني آســيا را آناليز كردهايم و به نظرم چين از همه خطرناكتر است. » اكبري به دو بازي ابتدايي تيم ايران نيز اشاره ميكند: «بايد در دو مســابقه اول و دوم خود با كره جنوبــي و چين خوب شــروع كنيم تا گام بلندي به ســوي رقابتهاي قهرماني جهان برداريم.» او درباره حمايت مردم اردبيل نيز ميگويد: «در چند روزي كه در اين شــهر بودهايم هميشه به تيم ملي لطف داشتهاند. اميدوارم با موفقيت در اين مسابقات، پاسخ محبت مردم اردبيل را بدهيم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.