5 مليپوش به تركمنستان اعزام ميشوند

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

حضور ركابزنان ایران در بازيهاي داخل سالن آسيا

تيم ملي دوچرخه ســواري ايران با پنج ركابــزن مرد در بازيهاي داخل ســالن آسيا شركت ميكند. دوچرخه ســواري جزو رشتههاي اعزامي ايران به بازيهاي داخل سالن آسيا است و ركابزنان كشورمان بايد در دو بخش سرعت و نيمه اســتقامت در اين دور از مســابقات به ميدان بروند. تيم ملي دوچرخه سواري كشورمان نيز قرار است با تركيب پنج نفره عازم اين پيكارها شود. نفرات اعزامي تيم ملي دوچرخه سواري كشــورمان در مادههاي كايرين، اسپرينت و تيم اسپرينت (ســرعت) و اومنيوم (نيمه استقامت) در اين دوره حضور دارند. محمد دانشــور، محمود پراش، احسان خادمي و علي علي عسگري تركيب تيم ملي دوچرخه سواري كشورمان در بخش سرعت را تشكيل ميدهند. همچنين محمد گنجخانلو نيز در بخش نيمه استقامت به تركمنستان اعزام ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.