راموس: از قهرماني خسته نميشوم

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

رئــال مادريد با زينالدين زيدان يك جام ديگر به دست آورد و سرخيو راموس خوشــحال بود از اينكه يك كار ديگر را با موفقيت به پايان رســانده، اين احساسي است كه او از آن خسته نميشود. كاپيتان رئال مادريد گفت: «ما تقريبا در تمام بازي بهتر بوديم. بــردن يك جام بهترين روش براي شروع است.»

مثل تمام جامهاي ديگــر با زيدان، نقش مربي از همه پررنگتر بوده: «ما همه نقشهاي متفاوتي داريم كه به يك اندازه مهم است، كريستيانو هميشه مثبت بوده، تجربــه زيادي دارد و تفاوت ايجاد ميكند اما حفظ تيــم در كنــار يكديگر اهميت فوقالعادهاي دارد و زيزو به اين رسيده.»

به نظر ميرســد دوران طاليي رئال فعال تمام نميشود و راموس آمادگي الزم را براي ادامــه آن دارد: «من هيچ وقت از بردن خســته نميشــوم، جاي جامها در خانهام دارد پر ميشود اما من هرگز خسته نميشوم.»

راموس درباره بــازي هم گفت: «در نيمه دوم كمي سخت شد، وقتي نتيجه به نفع شما است حريف چيزي براي از دست دادن ندارد و حمله ميكند اما آرامش خود را از دست نداديم و بازي را اداره كرديم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.