چگونهبدهيسرخابيهااز07به053میلیاردرسید؟

بزرگترين تناقضي كه اكنون در دو باشــگاه استقالل و پرسپولیس ميبینیم كاستن از حجم بدهيهاي سابق بوده است. مديران اين دو باشگاه برخالف وعدهها و قولهايي كه به سران ورزش كشور داده بودند تا به امروز نتوانستهاند از بدهيها بكاهند و حتي در زمان مديريت خود خواسته يا

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

اواخــر ســال ‪)93/12/18( 93‬ مصاحبهاي از قول آقاي علي عســگري، رییس کل ســازمان امور مالیاتي کشــور منتشــر شــد کــه وي در آن مصاحبــه بــه بدهيهاي دو باشــگاه اســتقالل و پرســپولیس اشــاره کرد. از قــول علي عســگري اینطــور نقــل کــرده بودند: «بزرگترین باشــگاههاي بدهکار کشــور استقالل و پرسپولیس هستند. بدهي این دو باشگاه حدود 60 تا 70 میلیارد تومان است. ما با این باشــگاهها وارد یک بازي شــدهایم. آنها به ما گل زدند و ما هم به آنها گل ميزنیم.»

حال چطور اســت که بعد از گذشت 2 ســال بدهيهاي این دو باشگاه به طرز شــگفت آوري افزایش ميیابــد؟ یکی از خبرگزاریها روز گذشــته درگزارشــي مدعي شــد که بدهي باشــگاه استقالل 811میلیارد و بدهي باشــگاه پرسپولیس دو برابر این رقم اســت. با توجه به اینکه 2 سال پیش بدهي مجموع دو باشگاه 60 تا 70 میلیارد اعالم شــده احتماال باشگاه اســتقالل رقمي در حدود 20 میلیارد و باشگاه پرســپولیس رقمي در حدود 40 میلیارد بدهي داشــتهاند که این ارقام در مقایســه با آنچه امروز منتشر شده بسیار کمتــر اســت و چنانچه در دو باشــگاه مدیریتي صحیح و اصولي وجود داشت و مدیران این دو باشگاه در 2 سال گذشته ميتوانســتند با برنامهریزي مالي درست حرکت کنند بدون شــک ایــن بدهيها به پنج یا شــش برابر افزایش نميیافت و امروز ميشد با خیال آسوده تري با اداره مالیات مذاکره کرد. مدیران سرخابيها در دو سال گذشته بیشتر سرگرم خریدهاي میلیــاردي بودهاند و توجــه چندانی به پرداخت بدهيها نداشــتهاند. شــاید اگر سیســتم اداره این دو باشــگاه به شکل خصوصي بود امروز شــاهد بــروز چنین اتفاقاتي نبودیم و این حجم عظیم از دیون روي دوش باشگاه استقالل باقي نميماند. بخش اعظمي از این وضعیت ناشي از رفت و آمدهاي بسیار مدیران به این دو باشگاه اســت و اگر از ســال پیش سعي ميشد ثبات را در بخش مدیریتي این دو باشگاه ایجاد کرد شاید وضعیت بدهیهای آنها تا این میزان افزایش نمییافت. در دو ســال و اندي گذشــته یعني از اواخر ســال 93 بدهيهاي استقالل و پرسپولیس به اداره مالیات به طرز شگفتآوري افزایش یافته و پاســخگویي مدیران دو باشگاه در این برهه بسیار مهم است که روشن کنند چرا و به چه دلیل چنین اتفاقی رخ داده است. آیا صرفا جرایم باعث افزایش بدهی شده یا مالیات جدید پرداخت نشده هم به آنها اضافه شده است.

افتخاري فقط انتقاد ميكند

در این میان رفتار مدیرعامل باشگاه استقالل بسي دردآورتر از رفتاري است که از طاهري، مدیرعامل باشگاه پرسپولیس ميبینیم. طاهري در همه ایامي که تحت عنوان مدیرعامــل روي صندلي مدیریت باشگاه پرسپولیس جلوس کرده هیچ گاه علیه مدیران سابق این باشگاه مصاحبهاي انجام نــداده در حالي کــه همه مطلعند بخــش اعظمــي از بدهيهــاي مالیاتي متعلق به زماني است که مدیران دیگری در باشگاه پرسپولیس مسوولیت داشتند. افتخاري، مدیرعامل باشــگاه اســتقالل امــا هر زمان که فرصــت پیدا ميکند در رســانههاي مختلف مدیران سابق باشگاه اســتقالل را ميکوبــد در حالي که خود اکنون زمامدار امور است و این نشانههاي بزرگي از ضعف اوســت که به جاي تدبیر در راستاي پرداخت بدهيها، دایم از نقش مدیراني که اکنون دیگر دســتي بر آتش ندارند، در بدهيها حرف ميزند.

حتــي واعــظ آشــتیاني و علــي فتحا... زاده که با هم در تضاد بودند نیز تا این حد دیگري را در مشــکالت به وجود آمده مقصر نميدانستند و اگر هم انتقادي بود رودررو بیان ميکردند. حال با انتشار بدهيهاي دو باشــگاه، خود افتخاري نیز باید در جایگاه پاســخگویي قرار بگیرد و به افکار عمومي اعالم کند که چه شــده در یک ســال و اندي مدیریــت او بدهي حدودا 20 میلیاردي باشــگاه استقالل به بدهي 811میلیاردي تبدیل شــده است؟ شاید بخشي از افزایش بدهيها متعلق به زمان مدیریت بهرام افشارزاده هم باشد اما افشــاي این ارقام نشان ميدهد افتخاري نیز سهم بزرگي در بزرگ شدن بدهيهاي مالیاتي باشگاه استقالل دارد.

اداره ماليات نبخشد، كار تمام است

به یاد داریم روزي کــه تغییرات در بخش مدیریتي دو باشــگاه اســتقالل و پرسپولیس کلید خورد، طراحان (در راس همــه امیررضا خادم، نماینده تام االختیار گودرزي در اســتقالل و پرســپولیس) به شــدت از پرداختيهاي دو باشگاه انتقاد و اعالم ميکردند وضعیــت اقتصادي دو باشگاه باید با صرفه جویي و جلوگیري از خرجهاي بيرویه اصالح شود.

آن زمان مدیران ســرخابيها تغییر کردنــد و اعضاي جدیدي بــراي هیات مدیره برگزیدند تا خیليها باور کنند این دو باشــگاه دیگر پول اضافه به هیچ بازیکني نميدهند اما رویه نه تنها تغییر نکــرد بلکه مدیران کنوني این دو باشگاه از مدیران سابق سبقت گرفتند و آنقــدر تحت تاثیر فضاي نقل و انتقاالت قرار گرفتند کــه مبالغي را بــدون در نظر گرفتن بودجه و ذرآمدهای باشــگاه به برخي بازیکنان دادند.

نمونههاي آن در اســتقالل کم نیســت. براي مثال همین 3 میلیاردي که هزینه جذب داریوش شــجاعیان شــده و قطعا اگر بگردیم در پرســپولیس هم پیدا ميکنیــم. کما اینکه بارهــا گفته شــده هزینه نگه داشــتن مهدي طارمي بســیار باالتر از آن چیزي است که در رســانهها گفته شده. با فضایي که اکنون شکل گرفته اوضاع سرخابيها به مراتب بدتر از ‪4 3،‬ سال پیش اســت و اگر متولیان این دو باشگاه کاري نکنند ممکن اســت اوضــاع به وخامت بگذارد و در بخش اقتصادي دو باشــگاه شاهد چالشهاي بیشتري باشیم. بي شک با درایتي که دکتر ســلطانيفر دارد این مشکل ميتواند به مرور زمان از بین برود. البته الزم اســت که رایزنيهایي هم با اداره مالیات شــود تا بخشي از جرایم ســنگیني که حاصل ســوء مدیریت مدیران وقت است بخشیده شود تا سرخابيها که تیمي مردمي محســوب ميشوند، بیش از این لطمه نخورند.

با توجه به اينكه 2 سال پیش بدهي مجموع دو باشگاه 60 تا 70 میلیارد اعالم شده احتماال باشگاه استقالل رقمي در حدود 20 میلیارد و باشگاه پرسپولیس رقمي در حدود 40 میلیارد بدهي داشتهاند كه اين ارقام در مقايسه با آنچه امروز منتشر شده بسیار كمتر است

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.