یحیی مقابل استقالل فقط یک بار شکست خورده

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

ســرمربی تیم تراکتورســازی رکوردهــای جالبــی در مصــاف با استقالل دارد؛ او فقط یک بار در01 تقابل طعم شکست را چشیده است.

تیمهای تراکتورسازی و استقالل در چارچوب رقابت های هفته ســوم لیگ برتــر روز جمعه مقابل یکدیگر قرار میگیرند تا یکی از حساس ترین بازی های این هفته را انجام دهند.

تقابل تراکتورســازی و استقالل همیشــه جذاب بوده است؛ حاشیه هایی که این مســابقه در گذشــته داشــته، بر هیچ کس پوشیده نیست و بــا توجه به شــرایط دو تیم پیش بینی می شــود روز جمعه نیز شاهد مسابقهای تماشایی باشیم .

از ایــن رو یحیــی گل محمدی ســرمربی کنونی تراکتورســازی در گذشــته نتایج خوبی مقابل استقالل گرفته و حاال امیدوار است بتواند بار دیگر از تیم آبی پوش پایتخت امتیاز بگیرد.

گل محمــدی در دوران ســرمربیگری خــود 10 بــار مقابل اســتقالل قرار گرفته و فقط یک بار شکست خورده است.

او یــک بــار روی نیمکــت پرســپولیس مقابل اســتقالل قرار گرفت که شهرآورد67 پایتخت بود و بازی با تساوی به پایان رسید.

گل محمدی در زمان حضورش در نفت تهران دو بار مقابل استقالل ایســتاد که یک تساوی و یک برد به دست آورد و در ذوب آهن نیز 7 بار به عنوان ســرمربی با استقالل تقابل داشــت که 4 پیروزی، دو تساوی و یک شکست در کارنامهاش ثبت شد.

به طور کلی گلمحمدی 10 بار مقابل استقالل قرار گرفته که 5 برد، 4 تســاوی و یک شکســت را تجربه کرده است.

حاال باید دیــد یازدهمین تقابل گل محمدی با استقالل چه نتیجهای در بــر خواهــد داشــت. در کل گل محمــدی مقابــل اســتقالل رکورد خوبی را از خود به نمایش گذاشــته است.

روز جمعــه برای اســتقالل و تراکتور روز سرنوشــت سازی است و چــون دو تیم در شــرایط بحرانی هستند تمام تالش خود را برای بردن حریف انجام می دهند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.