خطر بيخ گوش جباري

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

اتفاقي که براي قاســم حداديفر افتاد احتمــاال باعــث خداحافظــي او از فوتبال خواهد شد. حداديفر 34 ساله است و این براي دومین بار در یکي دو سال اخیر است کــه دچار پارگي رباط صلیبي ميشــود. او لیگ هفدهم را هم مثل لیگ شــانزدهم از دست خواهد داد و با توجه به سن و سالش فرصتي براي بازگشــت به میادین نخواهد داشــت. حاال استقالليها نگران تکرار این اتفاق براي مجتبي جباري هستند. جباري هم که اتفاقا هم ســن و ســال حداديفر است، سابقهاي طوالني در مصدومیت دارد و تا همین حاال هم اســتقالليها او را الي پر قو نگه داشــتهاند. منصوریان در اردوي پیشفصل تیمش هم زیاد به او فشار نیاورد تا بتواند از هشت همیشه شاکي تیمش در طول فصل اســتفاده کند اما ظرفیت باالي جباري براي مصدومیت باعث شــده تا هم کادر فنــي و هم هواداران اســتقالل نگران آینده او در این فصل شــوند. جباري نشان داده که با کوچکترین برخوردي ممکن است مصدوم شــود. احتمال رخ دادن این اتفاق در زمینهاي غیر اســتاندارد ایران بیشــتر هم هست و شــاید منصوریان مجبور شود از او فقــط در بازيهایي که روی زمینهاي مناسب و استاندارد برگزار ميشود استفاده کنــد. جباري هم چندین بــار پاي خود را به جراحان ســپرده است و اگر استقالليها مالحظــه او را نکنند این امکان وجود دارد مصدوم شــده و بــراي همیشــه از فوتبال خداحافظي کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.