اي اف سي به نفع غالم نژاد هم راي داد

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

مجید غالم نژاد یکــي از بازیکنان ســابق اســتقالل که هشــتصد میلیون از این تیــم طلبکار بــود، چندي پیش مدارك خود را به اي اف سي تحویل داد تا بتواند به پولش برسد.

کنفدراسیون فوتبال آسیا هم بعد از بررســي پرونده او باشگاه استقالل را موظف به پرداخت طلب این بازیکن کرد. اي اف ســي تا 9 شهریورماه به استقالل فرصــت داده تا پول غالمنژاد را پرداخت کند. این روزها شاکیان استقالل به صف شــدهاند تا پول خود را از این باشــگاه بگیرند اما برخالف ســالهاي گذشــته آنها به کمیته انضباطي شــکایت نکرده و مدارك خود را به اي اف ســي ارسال ميکنند تا بعد از چند سال پول خود را با فشــاري که کنفدراسیون فوتبال آسیا به استقالل ميآورد، دریافت کنند.

نخســتین بازیکناني که این راه را براي رســیدن به پول خود رفتند، کاوه رضایــي و آندو تیموریــان بودند و حاال بازیکنان و مربیان ســابق اســتقالل یاد گرفتهاند که با همین اهرم فشار بتوانند باشگاه اســتقالل را موظف به پرداخت بدهي خود کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.