خاطرات خوش سجاد از بازی با تراکتور

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

مهاجم اســتقالل آخرین آمارهاي گل زدن خود را مقابل تراکتور به ثبت رسانده است.

سجاد شــهباززاده در شکست 3 بر 2 تیمــش در بازي برگشــت لیگ پانزدهم موفق شــد گل دوم آبيها را بزند. او در همان فصل با دو گلي که به تراکتورسازي در مرحله نیمهنهایي جام حذفي در تبریز زد، موفق شد استقالل را یک نفره به فینال جام حذفي برساند ولي در بازي برابر ذوبآهن محروم بود و در نهایت دســت آبيها از کسب جام کوتاه ماند.

جالب اســت بدانید شــهباززاده آخریــن گل خــود را هم بــه همین تراکتورسازي زده اســت. او در فینال جام حذفي موفق شــد اولین و آخرین گل خــود را با پیراهــن نفت تهران به ثمر برساند و تیمش را به تنها قهرماني تاریخ خود برساند.

شــهباززاده در 2 بازي اول لیگ برتر در زدن گل ناکام مانده است ولي امیدوار است دوباره روند گلزنيهایش را آغاز کند و ثابت کند یکي از بهترین مهاجمان فوتبال ایران است.

ســجاد شــهباززاده در دو فصل گذشته چندان مهاجم موفقي نبوده و با روزهاي اوج خود فاصله گرفته اما از آنجا که تراکتورســازي همیشه براي او خــوش یمن بــوده در مقابل این تیم گل زده و آمــار خوبي از خود به جاي گذاشته است. ســجاد ميتواند یکي از امیدواريهاي منصوریــان براي بازي با تراکتور باشــد تا شــاید طلسم گل نزدنهاي اســتقالل مقابل تیم یحیي شکسته شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.