ترکیب احتمالی

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

میزبان- دروازهبان: مهدي رحمتــي- مدافعان میاني: پژمان منتظري، مجید حســیني- مدافعان کنــاري: میالد زکي پور، وریا غفوري- هافبکها: امید نورافکن، روزبه چشــمي، خسرو حیدري، جابر انصاري (مهدي قائدي)، سرور جباروف- مهاجم: حسن بیت سعید (سجاد شهباززاده)

میهمــان- دروازهبان: فرزین گروســیان- مدافعــان میاني: محمدرضا مهديزاده، ســینا عشوري- مدافعان کناري: محمد ایرانپوریــان، علي طاهران- هافبکها: مهــدي کیاني، محمد نوري، شــهرام گودرزي، مهدي شــریفي، محمــد ابراهیميمهاجم: فرزاد حاتمي

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.