فرزاد حاتمي

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

مهاجم تراکتورسازي سرشــار از انگیزه است. حاتمي هم دوست دارد دوباره به استقالل بزند، کاري که هفته قبل مقابل پرسپولیس هم کرد و آمادگياش را هم به رخ کيروش کشاند تا شــاید مسافر جام جهاني روسیه شــود. حاتمي انگیزههاي بسیاري دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.