مومني: ذوبآهن را نبريم پيكان وارد بحران ميشود

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

مهدي مومني هافبک تيم فوتبال پيكان درباره شــروع نــه چندان خــوب تيمش در ليگ برتر ميگويــد: «در ابتداي فصل برخي از تيمهــا نتيجه ميگيرنــد و برخي از تيمها نتيجه نميگيرند. ما بدشانســي آورديم و فكر ميكنم زود گل خوردن باعث شــد در هر دو مسابقه شيرازه تيم پيكان از هم پاشيده شود. با اين حال تالش ميكنيم تا خيلي زود نتيجه بگيريم و از اين هفته بايد بردن را شروع كنيم. همه ما بايد روي اين تمركز داشته باشيم كه در دقايق اول گل نخوريم.

در بــازي بــا ذوبآهن نيز بســيار مهم اســت دروازهمان را بســته نگه داريم و ابتدا بــه گل برســيم. پيــكان تيم خوبــي دارد و مطمئنــا ميتوانيم در بازيهــاي آينده همه چيــز را جبران كنيم. ما واقعا در اين دو بازي بدشانسي هم آوردهايم و اگر در دقايق ابتدايي گل نميخورديم همه چيز تغيير ميكرد.»

او مدعي اســت كــه اگــر ذوبآهن را در بازي فردا شكســت ندهنــد دچار بحران ميشــوند: «اين بازي براي ما مهم اســت و بايد از امتياز ميزباني استفاده كنيم. اميدوارم در اين بازي اولين برد را كســب كنيم، چون اگــر ذوبآهن را نبريــم وارد بحران خواهيم شــد. ما به خوبي اهميت اين مسابقه را درك ميكنيم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.