اولين اولتيماتوم سپاهان به كرانچار

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

شكســت ســپاهان با چهار گل به پديده اتفاقي نبود كه مســووالن باشگاه اصفهاني به راحتي آن را فراموش كنند به همين دليل از كرانچار خواستهاند كه ديگر چنين نتيجهاي تكرار نشود.

مهــدي اخــوان سرپرســت تيــم فوتبال ســپاهان در اين بــاره ميگويد: «اولتيماتــوم نه اما با وي صحبت كردند و اعالم شد كه نتايج قبلي راضي كننده نيست و بايد تيم را از اين وضعيت خارج كنند. اينطور نيســت كه اگر نتوانيم از ســد پارس جنوبي جم بگذريم كرانچار، بركنار شود. به هر حال در دو بازي قبلي مجبــور بوديم به چند تن از جوانان تيم بازي دهيم تا آنهــا هم بتوانند در طول فصل به كمکمان بيايند. شــرايط فني تيممان خوب اســت و اميدوار به كسب نتيجه هستيم. اميدوارم هوادارانمان در بازي مهمي كه با تيــم پر انگيزه پارس جنوبي جم داريم به ورزشــگاه بيايند و تيم خود را تشــويق كنند تــا بتوانيم با حضور پر شــور آنها اولين بردمان را در نقش جهان جشن بگيريم.»

اخــوان در بــاره شــايعه هشــدار فدراســيون فوتبال مبني بــر احتمال محروميت دو تيــم ايراني از رقابتهاي ليگ قهرمانان آسيا و حضور اين تيم به همراه ذوبآهن اصفهــان در بازيهاي آســيايي ميگويد: «به هيچ وجه چنين چيزي صحت ندارد. از طريق فدراسيون تماســي در اين باره با ما گرفته نشــده اســت تا بخواهيم اقدامي در اين زمينه داشته باشيم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.