آيا طلسم میشکند؟

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

نگاه فنی

تيم ســپاهان برخالف انتظار شروع خوبی نداشت. آنها از دو بازی اخيرشان فقط يک امتياز گرفتهاند. باخت هفته گذشتهشان مقابل پديده مشــهد با چهار گل به هيچ وجه برای هواداران اين تيم قابل هضم نيست.

كرانچــار هر چقدر هم كه فصل گذشــته نتايج خوبی گرفته باشــد فردا بايد برنده خارج شــود چون در غير اين صورت خيلی زود شاهد شــنيدن صدای اعتراض هواداران خواهد بود. اما مــرد كروات اصفهانی بايد مقابل تيمی قرار بگيرد كه تا همين جا به عنوان شگفتیساز ليگ خودش را معرفی كرده و با تفاضل گل بهتر نســبت به پرسپوليس در صدر جدول قرار دارد. مهدی تارتار سرمربی تيم پارس جم به دنبال اثبات شايســتگیهای بيشتر تيمش است تا ثابت كند نتايج به دست آمده اتفاقی نبوده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.