ميثاقيان : اين فصل سياهجامگان هيچ هدفي را دنبال نمیكند

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

ســرمربي تيم فوتبال ســياهجامگان مشهد از شرايط فعلي تيمش رضايت دارد.

اكبر ميثاقيان ميگويد: «خدا را شــكر ميكنم كــه شــروع خوبي در ليــگ برتر داشتيم، ولي سياهجامگان هنوز كار خاصی انجام نــداده و 28 هفته ديگــر باقي مانده است. من معتقدم كه هميشه كار سختي در پيش داريم و چه ببازيم و چه ببريم كارمان براي بازي بعد ســخت است. در يک مسابقه برنده شــويم همه توقع دارند بازي بعدي را هم ببريــم و اگر ببازيم باز هــم همه توقع دارنــد در بازي بعدي برنــده از بازي بيرون بياييم.»

او ميدانــد كه تيمش چه فشــاري را تحمل ميكند به هميــن دليل خيال همه را راحــت ميكند: «ما دنبــال هيچ هدفي نيســتيم و فقط ميخواهيم بازي باكيفيت انجام دهيم و هوادارانمان را راضي كنيم.»

اما بازي با فوالد خوزستانی: «فوالد تيم بسيار خوبي است و سيدسيروس پورموسوي هم دوست صميمي من است كه مربي بسيار خوبي است. قطعا آنها دنبال شكست دادن ما در مشهد هستند، ولي ما هم ميزبان هستيم و بايد از اين بازي سه امتياز را بگيريم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.