جايگزين حداديفر در ذوب آهن كيست؟

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

مصدوميت شديد قاسم حدادي فر كار را براي امير قلعهنويي ســخت خواهد كرد. ســرمربي ذوب آهن بســيار اميدوار بود تا در ليگ هفدهم بتوانــد از حداديفر آماده بهره ببرد اما پارگي دوباره رباط صليبي اين ماجرا را منتفي كرد. در چنين شرايطي امير قلعه نويي مجبور است تا از نفرات جايگزين در پست هافبک دفاعي استفاده كند. حميد بوحمــدان و مهدي مهدي پــور دو بازيكن در پست حدادي فر هســتند كه ميتوانند در ادامــه فصل به جاي او به ميدان بروند و كارشان را جلو ببرند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.