ترکيب احتمالی

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

ميزبان-دروازهبــان: مهدی صدقيان- مدافعان ميانی: عزتا... پورقاز، ژايرو رودريگز –مدافعان كناری: حسن جعفری، سعيد آقايی – هافبکها: حسين پاپی، رسول نويدكيا، ميالد سرلک، ساســان انصاری، جاللالدين علیمحمدی – مهاجم: مهرداد محمدی ميهمان-دروازهبان: محسن فروزان - مدافعان ميانی: مجتبی لطفی، فرشــاد محمــدی - مدافعان كنــاری: ميثم تيموری، ايمان سليمی - هافبکها: فرشاد ساالروند، علی دشتی، ميثم نقیزاده، احســان تاييدی، ابراهيــم صالحی - مهاجم: آلويس نانگ

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.