علیاصغر عاشوری

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

هافبک فــوالد در روزی كه تيمــش نياز مبرمی بــه امتيــاز دارد كار ســختی در ميانه ميــدان و در جدال با هافبکهای ســياهجامگان مشهد خواهد داشــت. علی اصغر عاشوری فردا بايد بيش از دوبازی قبلیاش تالش كند.

ميهمان-

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.