ابراهيم صالحی

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

ميهمان-در بازی قبلی با پيكان يكی از نفرات كليدی تيمش بود كه يک گل زد و روی گلهای ديگر هم نقش داشــت. به نظر میرسد ابراهيم صالحی فصل با انگيزهای را آغاز كرده كه اين مهم هم به تيمش كمک میكند هم به خودش.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.