طنابكشي بارسا و ليورپول

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

هر چه بارســا بيشــتر بر جذب ســتاره برزیلــي قرمزها پافشــاري ميكند، ليورپول مصممتر ميشــود براي «نه» گفتن. آبياناريهاي شهر بارسلون ميخواهند در سوپرجام یكشنبه برابر رئال از كوتينيو رونمایي كنند اما ليورپول تا امروز دل به دلشان نداده. در واقع مخالف اصلي این انتقال كسي نيســت جز یورگن كلوپ كه شایعه جدایي كوتينيو حســابي عصبانياش كرده. با این حال مشتري اسپانيایي كوتينيو دیــروز نمایندههایش را به انگليس فرســتاده تا شــاید بتواند كلوپ و ليورپول را به جدایي بازیكن برزیلي راضــي كند. انتقالي كه حتي درآمــد 90 تا 120 ميليون یورویياش هم نتوانسته سرمربي آلماني ليورپول را به آن راضي كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.