اژدهای‌خاموش،‌رام‌شد

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

روز دوم رقابتهای واليبال قهرمانی انتخابی جهان به ميزبانی اردبيل برگزار شــد و تيم ملی واليبال ايران در اولين ديدار خود به مصاف تيم كره جنوبی رفت. اژدهای ســرخ شرق آسيا در اين ديدار يكطرفه حرفی برای گفتن نداشت و شاگردان ايگور كوالكوويچ در حضور تماشاگران پرشور اردبيلی موفق شدند با حساب 3 بر صفر و با امتيازهای 25 بر01، 27 بر 25 و 25 بر 18 تيم كره جنوبی را شكســت دهند و اولين بازی خود را با برد پشت سر بگذارند. ســت اول اين مسابقه كامال يكطرفه بود و شاگردان ايگور كوالكوويچ توانستند به سرعت و با نتيجه 25 بر 10 كره جنوبی هميشه مدعی را شكست دهند. تيم حريف تا حدود زيادی تحت تاثير شرايط سالن مســابقه و البته درخشش ستارههای ايران قرار گرفته بود و حرف چندانی برای گفتن نداشــت. در ســت دوم كار كمی برای ايران سخت شد؛ بازی تا امتياز 12 مســاوی پيش رفت، اما پس از آن بلند قامتان ايــران اختالف را زياد كردند و توانســتند در امتياز 16 بر 13 به سود ايران به وقت اســتراحت فنی دوم بروند. اواخر ست دوم كرهایها بسيار پرتالش ظاهر شدند و كار را برای شاگردان كوالكوويچ سخت كردند. ست دوم هم در نهايت با نتيجه 27 بر 25 به سود ايران خاتمه پيدا كرد. برتری ايران در ست ســوم هم ادامه داشت. از همان ابتدا ستاره های ايران توانستند اختالف مطمئنی با حريف قدرتمند خود ايجاد كنند. نتيجه بازی 14 بر 10 به ســود ايران شد كه اين اختالف امتياز حاصل بازی هماهنگ ايران و البته اشــتباهات كرهایها بود. سرمربی كره تغييرات زيادی در تركيب تيمش ايجاد كرد تا شايد اختالف را كمتر كند، اما تعويض های وی هم بیفايده بود. ست سوم را هم ايران با نتيجه 25 بر 18 به سود خود تمام كرد تا اين بازی در مجموع 3 بر صفر به سود ايران خاتمه پيدا كند. رقابت های انتخابی مسابقات قهرمانی 2018 جهان از 19 تا 23 مرداد در ســالن حســين رضازاده اردبيل برگزار می شود. تيمهای ايران، كره جنوبی، چين، قطر و قزاقســتان در اين رقابت ها به مصاف هم می روند و در نهايت دو تيم برتر راهی رقابتهای قهرمانی جهان كه ســال آينده به ميزبانی ايتاليا و بلغارستان برگزار می شود، راه پيدا خواهند كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.