سلطان‌یفر‌بر‌بالین‌فالحت‌ینژاد

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

در حالی كه چند روزی از بســتری شــدن محمدعلی فالحتی نژاد در بخــش مراقبت های ويژه بيمارســتان اميد می گذرد، روز گذشــته برخی از مســووالن وزارت ورزش با حضور در اين بيمارستان از وضعيت اين قهرمان ســابق باخبر شــدند. ابتدا برانوش نيك بين مديركل حوزه وزارتی و محمد جمشــيدی رييس صندوق حمايت از قهرمانان بودند كه به بيمارستان رفتند. ســپس مسعود سلطانیفر وزير ورزش و جوانان راهی بيمارســتان اميد شد و برای فالحتی نژاد آرزوی ســالمتی كرد. وزير ورزش و جوانــان با حضور در بيمارســتان محل درمان محمدعلی فالحتینــژاد، در جريان روند درمانــی اين وزنهبردار پيشكســوت كشــورمان قرار گرفت. محمدعلی فالحتینژاد قهرمان سال 2003 جهان بــه دليل بيماری كليوی در بخش مراقبتهای ويژه بيمارستان اميد تهران بستری است. مسعود ســلطانیفر در اين خصوص گفت: «محمدعلــی فالحتی نژاد يكی از قهرمانان ارزنده كشــورمان اســت كه سالها برای ايران افتخار كسب كرده و ما هم خودمان را متعهد میدانيم كه نسبت به شــرايط و وضعيت وی و ديگر ورزشكاران و قهرمانان كشور حساس باشيم و پيگيری كنيم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.