پيراهن گوچي، هديه به هوادار وفادار هيرنفين

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

باشــگاه هيرنفين هلنــد در اقدامي جالــب توجــه وفادارترين هــوادار فصل خــود را با اهداي پيراهن رضا قوچاننژاد، مليپوش ايرانــي و بهترين بازيكن فصل گذشته اردي ويژه شگفتزده كرد.

يــان ويبه كــه عنــوان وفادارترين هوادار تيم هيرنفين را يدك ميكشــد از ســوي مقامات اين باشــگاه پيراهن رضا قوچاننژاد را دريافت كرد. قوچان نژاد از محبوبترين بازيكنان هيرنفين است كه فصل قبل با گلهاي سرنوشــت ساز خود توانست بهعنوان بهترين بازيكن اين تيم انتخاب شود. هواداران هيرنفين هم عالقه ويــژهاي به گوچي دارند و به همين دليل مديران باشــگاه براي خوشــحالي هوادار جوان خود تصميم گرفتند پيراهن مهاجم تيم ملي ايران را به او هديه بدهند.

هيرنفين در اولين بازي فصل جديد اردي ويــژه هلنــد ميهمــان خرونيخن اســت. رضا قوچاننژاد در فصل گذشــته ايــن رقابتها با به ثمر رســاندن 19 گل بهعنوان بهترين بازيكن ســال از ســوي هــواداران هيرنفيــن انتخاب شــده بود. هيرنفيــن اميدوار اســت پــس از حفظ ســتارههاي خود نظير قوچــان نژاد، اين فصل سهميه ليگ اروپا را به دست بياورد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.