اميد انصاري فرد براي بازي در اروپا

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

كريم انصاريفرد بــا تاييد مصدوميت مهاجــم نيجريهاي المپياكــوس، جايگزين او در فهرســت 18 نفره بــازي آينده ليگ قهرمانان اروپا ميشــود. به گزارش ســايت راديو ورزش يونان، امانوئل امنيكه در جريان ديدار دوســتانه چهارشــنبه شــب گذشته المپياكــوس برابر آتروميتوس مصدوم شــد و طبق نظر كادر پزشــكي تا 3 هفته آينده بايد تحت درمان باشــد. در اين ميان كريم انصاريفرد اين شانس را دارد كه با توجه به خروج امانوئل امنيكه از فهرست المپياكوس در بازي رفت چهارشــنبه هفته آينده ليگ قهرمانان اروپا برابر ريجكا كرواســي حضور داشته باشــد. انصاريفرد در 2 بازي مرحله گذشــته تيم المپياكوس در ليگ قهرمانان اروپا غايب بود و سرمربي آلبانيايي محمد بن و امانوئل امنيكه را بهعنوان مهاجمان اصلي در فهرســت تيمش قــرار داد. انصاريفرد در بــازي تداركاتــي المپياكــوس مقابــل آتروميتــوس از دقيقه 80 وارد بازي شــد و جاي بن محمــد، مهاجم كوموري تيمش را گرفت. او حاال اميدوار است در ليگ اروپا هم براي المپياكوس بــازي كند. با تصميم يوفا بازيهاي خانگي تيمهاي المپياكوس يونان و ريجكا كرواســي با يكديگــر بدون حضور تماشاگران رقيب برگزار خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.