زمان بازگشت كیروش مشخص نيست

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

در غياب كیروش كه مشــخص نيســت در كدام كشــور حضور دارد و چه ميكند، دن گاســپار بازيهاي ليگ را زير ذره بيــن قرار ميدهد و آمادگي بازيكنان را ميسنجد. گاسپار كه از روزهاي نخست حضور كیروش در تيم ملي ايــران جز يك مقطع كوتــاه كنار او حضــور دارد مورد اطمينان ســرمربي پرتغالي اســت و همچنــان در كادر فنــي او جايــگاه ويژهاي دارد.

گاســپار كه براي تماشاي بازي پرســپوليس مقابــل نفت تهــران به ورزشــگاه رفته بود گفت: «بازي بدي نبــود، فقط از بــاال از منظرهاي باز و خاص در ورزشــگاه تختي اين بازي را تماشا كردم. پرسپوليس بازي قابل قبولي به نمايش گذاشت و در نهايت هم نفت را شكست داد.»

مربي تيــم ملي فوتبــال ايران همچنين در پاسخ به اين سوال كه از كیروش خبر داريد، اين پاسخ را داد: «طي آخرين تماســي كه با كیروش داشتم قرار اســت در چند روز آينده وارد ايــران شــود. برنامهريزيهايش را انجــام داده و قرار اســت به تهران بيايد. البته هنوز زمان دقيق بازگشت او مشــخص نيســت. او هنــوز زمان بازگشــت را اعالم نكرده اما مطمئنم تا 4-3 روز آينده برميگردد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.