كوروشي در ليگ يك قطر

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

باشگاه معيذر با سيامك كوروشي، بازيكن ايراني ســابق باشگاه سايپا به مدت يك سال به توافق رسيد و پيش قرارداد امضا كرد تا تيمش را در فصل پيشرو تقويت كند. كوروشي پنجشنبه به دوحه رســيد تا اقدامات الزم براي پيوستن رسمي به معيذر را انجام دهد. قرار اســت اين بازيكن ايراني يكشنبه در كلينيك اسپاير دوحه آزمايشهاي پزشكي خود را انجام بدهد و در صورت تاييد اين آزمايشها قراردادش را رسما امضا كند.

مدافــع 28 ســاله ايراني صاحب تجربــه و قدرت خوبــي در خط دفاع اســت و ايــن ويژگي او به ســرمربي فرانســوي معيــذر كمــك ميكند تا بتواند خيلي زود به ليگ ستارگان قطر برگردد.

كوروشــي فصل قبل براي سايپا بازي كرد امــا در نقل و انتقاالت ليگ برتر نتوانســت با تيمي به توافق برسد. او تصميم گرفت به ليگ يك قطر برود و بازي در خارج از ايران را تجربه كند.

كوروشــي در فوتبال ايران سابقه بازي بــراي كاوه، نفت تهران، ملوان و سايپا را در كارنامه دارد. او حدود يك سال قبل به تيم ملي ايران دعوت شد و در يكــي دو اردو زيــر نظر كیروش تمريــن كرد امــا فرصت بــازي به او نرسيد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.