جلسه مثبت تاج با مسووالن ارشد ایافسی

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

رييس فدراسيون فوتبال با مسووالن ارشد كنفدراسيون فوتبال آسيا جلسات مهم و مثبتي را برگزار كــرد. مهدي تاج كه به مالزي ســفر كرده است مالقاتهايي با دبيركل كنفدراسيون فوتبال آســيا و همچنين ســاير مسووالن ارشد ایافسی برگزار كرد. تاج برگزاري اين نشستها را بسيار مطلوب توصيف كرد. اين ميتواند خبر مهمي بــراي فوتبال ايران باشــد. بخصوص كه فدراســيون فوتبال بــه دليل شــكايت برخي بازيكنان از باشگاههايشــان روزهاي سختي را پشت سر ميگذارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.