پول دادند دمشان گرم ندادند براي قهرماني بازي ميكنيم

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

در نيمــه دوم بازي پرســپوليس مقابل نفت محســن مسلمان به خاطر تكل خطرناك احمد امير كامدار هافبك حريف به ســمت او هجوم برد و هلش داد كه اين اتفاق بازي را براي لحظاتي به جنجال كشــاند و البته مسلمان يك كارت زرد هم گرفــت. اما نكته عجيب اينجــا بود كــه در جريان ايــن اتفاق احمدزاده هم با مسلمان درگير شد كه از چشم رسانهها دور نماند.

بعــد از بــازي و در راهــروی خبرنگاران ورزشگاه وقتي از احمدزاده دليل اين اتفاق را پرســيدند او جواب داد: «مسلمان و كامدار درگير شدند كه من با توجه به شــرايط تيم سعي كردم مسلمان را آرام كنم. ترسيدم او از بازي اخراج شــود. همه ميدانند با او رفاقت دارم. من با كامدار هم رفيق هســتم و بين اين دو مانده بودم.»

همچنين مســلمان هم درباره اين درگيري توضيــح داد: «كامدار با 2 پا روي پاي مــن آمد و من هم كنترلم را از دســت دادم كه البتــه نبايد اين كار را ميكردم. مشــكلي هم با احمدزاده نــدارم، او برادر كوچكتر من اســت و البته اين حرفها در پرسپوليس جايي ندارد.»

هافبــك پاســور پرســپوليس در خصوص مشكالت مالي اين تيم و اينكه دريافتي نداشتهاند هم گفت: «ما ديگر كاری به مســائل مالــي نداريم و فقط در تمامــي ديدارها بــراي پيروزي به ميدان ميرويم، اگــر پولي به ما دادند دمشــان گرم و دستشــان درد نكند ، اگــر هم ندادند براي قهرماني به ميدان ميرويم.»

مســلمان كه خيلي كم مصاحبه ميكند درباره شرايط تيمش هم گفت: «كمكــم بايد بدنســازي كنيم تا براي بازي با االهلي آماده شويم، به نظر من در مســابقات ليگ ميتوانيم يك يا دو اشتباه هم داشته باشيم اما برابر االهلي جاي اشــتباه نداريم. بازي بعدي ما با ســياهجامگان است و تالش ميكنيم با پيروزي بر اين تيم رقابتهاي آســيايي را دنبال كنيم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.