رافت:‌منشا‌‌مبتدی‌نیست‌كه‌این‌حرف‌را‌بزند

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

پايان رافت درباره برد پســپوليس مقابل نفــت گفت: «پرســپوليس با توجــه به ديگر تيمهــاي ليگ برتر نوســان كمتري داشــته و توانســته تا هفته ســوم صدر جــدول را با 3 پيــروزي به دســت آورد. پرســپوليس 7 بازيكــن تيم ملي دارد و برانكو دســتش براي پيروزيهاي پياپي باز است. پرسپوليس مقابل نفــت هم بازي خوبــي را ارائــه داد و به نظر من اســتحقاق پيروزي را داشت.» پيشكسوت پرســپوليس در مورد ديدار بعــدي اين تيم مقابل ســياهجامگان گفت: «سياهجامگان تيم خوبي است مخصوصا كه اين فصل تيمش هم تقويت شــده اما نميتواند مقابل پرسپوليس عرض اندام كند. پرســپوليس در تمام خطوط بهترين بازيكنان را دارد و شكســت دادن اين تيم ســخت و بعيد اســت.» رافــت در مورد ديدار بــا االهلي هم گفت: «پرســپوليس در عمان با اين تيم بــازي دارد. االهلي بازيكنان خوبــي خريده و براي اين ديدار آماده اســت. پرســپوليس هم قطعا شايســته بــوده كه در جمع 8 تيم برتر آســيا حضور دارد. بازيكنان پرسپوليس اگر كمي دقت كنند از اين مرحله هم عبور خواهند كرد.» وي در مورد شــايعه عصبانيت منشــا از ديگر بازيكنان پرسپوليس مبني بــر اينكه به او پــاس نميدهند، گفت: «يك بازيكن حرفهاي هيچوقت چنين حرفي را نميزند. هافبكهاي پرسپوليس خط حمله را به خوبي تغذيه ميكنند و حق نيســت اگر منشــا اين حرف را زده باشــد. اگر به او توپ نميدهند، برود توپ بگيرد. اين وظيفه مهاجم اســت كه جايگيري كند تا به او توپ بدهند. فكر نكنم منشــا اين حرف را زده باشد چون يك آماتور ميگويد به من پاس نميدهند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.