شاهرودي:‌كسي‌پاس‌ندهد،‌برانکو‌برخورد‌م ‌يكند

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

رضا شاهرودي در مورد برد پرسپوليس مقابل نفت تهران، گفت: «همانطور كه قبال هم اشــاره كرده بودم پرسپوليس يك سر و گــردن از حريفان خود باالتر اســت. اگر تيــم را غرور نگيــرد بايد بگويــم كه روند تيم بسيار خوب اســت. نفت در ۰2 دقيقه اول خيلــي خوب كار كرد اما در ادامه بازي به طــور كامل در اختيار پرســپوليس بود. ميتوانســتند گلهاي بيشتري هم به ثمر برســانند اما خدا را شكر در نهايت 3 امتياز به پرسپوليس رسيد.»

پيشكسوت پرسپوليس در مورد اينكه به نظر ميرسد يك لجبازي در ميان برخي بازيكنان پرسپوليس وجود دارد و برخي به يكديگر پاس نميدهند، گفت: «من نديدم كســي پاس ندهد اما اگر اين اتفاق افتاده قطعــا برانكو برخورد ميكنــد. برانكو نظم و انضبــاط را وارد تيم كــرده و اگر چنين چيزي باشــد او برخورد ميكند. مهمترين مســاله براي يك مربي نظم و انضباط است اگر اين موضوع درست باشد صددرصد بايد برخورد شود.» وي در پايان گفت: «به اين تيم اميدوار هســتم. پرســپوليس ميتواند در بازي رفت و برگشــت االهلي عربستان را شكست دهد. اميدوارم تيم دچار حاشيه نشود. مشكل مالي و بحث ژوزه حل خواهد شد و بهتر است همه در مقطع فعلي تمركز خود را روي ليگ قهرمانان آسيا بگذارند تا از اين مرحله حساس عبور كنند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.