افت‌صادق‌در‌سه‌بازي‌اول‌فصل؛‌محرمي‌كجایي؟‌

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

صــادق محرمي در نيــم فصل دوم ليــگ شــانزدهم و رقابتهــای ليــگ قهرمانان آســيا يكي از بهترين بازيكنان تيمش بود و با بــازي روان و فوقالعاده بخصوص در فاز حمله همه را انگشــت به دهان كرد و نامــزد پديده ليگ برتر هم شد.

با اين حــال محرمي كه امســال شماره 2 پرســپوليس را به تن ميكند در ســه بازي اخير كمتــر از حد تصور ظاهر شده است و با بازيكن آماده فصل گذشــته فاصله دارد. محرمي در بازي با نفت نفوذهاي ناموفقي داشت و يكي، دو بار هم كه موفق بود در نهايت ارسالهاي خوبي نداشــت. در واقع او مثل ماهيني خيلــي كم در فاز حملــه موفق بود و با توجه به ضعف نفت در فاز حمله چندان تحت فشار قرار نگرفت. شايد حضور در تيم اميد بعد سرماخوردگي در اين افت تاثير داشته اما خود محرمي ميداند اگر نجنبد شايد برانكو، ماهيني را به جاي او بازي دهــد و براي جابه جاييهاي ديگر هم به انداره كافي مهــره دارد. محرمي در سه بازي اخير دريبلها و ارسالهاي ناموفقي داشته كه اين مساله در آستانه بازي با االهلي اصال خوب نيست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.