هافبك عراقي امروز يا فردا ميآيد

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

پرسپوليس بدون بشار رسن و احمد نوراللهي هم يكي از كاملترين تيمهاي ايران اســت اما با توجه بــه حضور در آسيا، سرخها نيازمند بازيكني باكيفيت همچون رسن هســتند. اين بازيكن ۰2 ساله حاال پس از پايان رقابتهاي ليگ كشورش راهي ايران خواهد شد تا در تيم جديدش حضــور پيدا كند. او هدفش از اين انتقال را قهرماني آسيا و ترانسفر به اروپا عنوان كرده كه با توجه به كيفيت فني و سن و ســال پايين هيچ بعيد به نظر نميرســد. بشــار روز پنجشــنبه در آخرين بازي تيمــش نيز حاضر بود و پس از بازي رســما با هــواداران اين تيم وداع كرد. او در ورزشــگاه ده هزار نفــري الجويه، با اســتقبال چشــمگير هواداران روبهرو شــد و پس از پاسخ به ابراز احساسات آنها، با چهرهاي غمگين راهي رختكن شــد. هافبك متولد بغداد تيم پرســپوليس با به اشتراك گذاشتن ويدئوهاي قهرمانــي در فضاي مجازي، به نوعــي با تيم آبيپــوش خداحافظي و براي حضور در تيم ســرخپوش ايران اعالم آمادگي كرد. گفته ميشــود اين بازيكن تكنيكي امروز يا فردا وارد تهران خواهد شــد و در تمرينات پرسپوليس حاضر ميشــود. البته بايد ديد شــرايط بــراي صدور آیتیســي ايــن بازيكن چطور اســت و آيا او تا قبــل از بازي با سياهجامگان ميتواند كارت بازياش را بگيرد يا خير. همچنين اين مســاله در ارســال نام اين بازيكن براي فهرســت آســيايي پرســپوليس و ديدار با االهلي اهميت زيادي دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.