محمد‌انصاري؛‌بهترین‌بازیکن‌در‌بهترین‌تیم

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

معموال رســم بر اين اســت كه گلزن يا گلزنان مسابقه يا بازيكني كه پاس گل داده بهعنوان بهترين بازيكن ميدان انتخاب شــود و در مورد بازي نفت و پرسپوليس انگشت اشاره همه به ســوي مهدي طارمي ميرود تا او را بهتريــن معرفي كننــد اما واقعيت اين اســت كه بالترديد محمد انصاري بهترين بازيكن پرســپوليس و بازيكن برتر ميدان در ديدار پنجشــنبه شب ورزشگاه تختي بود.

انصاري در دفــاع مياني يكي از بهترين روزهايش را پشت سرگذاشت و بدون اشتباه و با صالبت كار كرد.

او در بازيســازي هم مشــاركت فعالي داشــت و مثل بازي قبل مقابل تراكتورســازي نمايشــي ايدهآل ارائه داد تا نشــان دهد آمادهترين بازيكن پرســپوليس در شــروع فصل جاري اســت. انصاري ســختكوش در بازي با نفــت بار ديگر اثبات كــرد بازيكن كاملي اســت و با شــرايطي كه دارد حتما برانكو حيفــش ميآيد كه او را از دفاع مياني بــردارد و به دفاع چپ بفرستد. مدافع بي سر و صدا و خوش اخالق پرسپوليس در بازي با فوالد هم نمايشــي بينقص داشت و با توجه به عملكردش در سوپرجام ميتوان او را بهترين بازيكن فعلي بهترين تيم ليگ برتر تا اينجاي ليگ معرفي كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.