طارمي‌یك‌هفته‌زودتر‌شروع‌كرد؛‌نتیجه‌زود‌فیکس‌شدن‌

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

مهدی طارمي در بازي با نفت تهران دو نيمه متفاوت داشــت كه اين مساله حاال تبديل به ويژگي اين بازيكن شــده ؛ طوري كه بســياري از توپهاي ساده را گل نميكنــد و موقعيتهــاي زيادي از دســت ميدهد اما بعضا در شرايطي سخت گل ميزند.

طارمــي در بازي با نفت و در نيمه نخست نمايشي ضعيف ارائه داد كه حتي نميشد اين مساله را با موضوع ناآمادگي بدنــي او توجيه كرد. طارمــي در نيمه اول 6 موقعيت داشــت كــه در 4 مورد آنها ميتوانســت با دقت در ضربه نهايي دروازه نفــت را باز كند اما يا خيلي بد به توپ ضربه زد يا اصال نتوانســت توپ را لمس كند. با اين حــال او در نيمه دوم بــا دومين لمس تــوپ دروازه حريف را بــاز كرد و ضربه زيبــا و دقيقي به توپ زد. طارمي در دقيقه 88 هم گل زيبايي با پاي غيرتخصصــي زد. او در اين نيمه پــاس نهايي گل دوم را به احمدزاده داد و عجيــب اينكه موقعيتي هــدر نداد تا بازدهــي فوقالعادهاي در 45 دقيقه دوم داشته باشــد و موثرترين بازيكن تيمش در اين نيمه باشــد. جالب اينكه طارمي فصل قبــل از هفته چهــارم به تركيب اصلي رســيد و گلزنيهايش را شــروع كرد اما اين فصل كه از همان هفته اول فيكس بوده از هفته سوم شروع به گلزني كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.