پنجعلي:‌بعید‌م‌يدانم‌بازیکنان‌به‌منشا‌پاس‌ندهند

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

محمد پنجعلي در خصــوص پيروزي 3 بر صفر پرســپوليس مقابل نفت تهران گفت: «بــازي خوبي بــود و به نظر مــن نيمه دوم بازي زيباتري را شــاهد بوديم. نيمه اول نفت بســته بازي ميكرد و اجازه ايجاد موقعيت را به پرســپوليس نميداد اما پرسپوليس وقتي اولين گل را زد شــيرازه نفت به هم ريخت و در نهايت پرســپوليس 3 امتيــاز اين بازي را كســب كرد. » وي در مــورد ديدار بعدي اين تيم مقابل ســياهجامگان هم گفت: «ليگ در ادامه فراز و نشــيبهاي خود را خواهد داشت و امــكان هر نتيجــهاي وجــود دارد اما من بازهم ميگويم كه پرســپوليس اين فصل هم قهرمان اســت و اعتقاد دارم اين تيم از ديگر تيمهاي ليگ برتــر حرفهايتر بازي ميكند.» پيشكسوت پرســپوليس درباره ديدار اين تيم مقابل االهلي در آســيا گفت: «مهمتر از ليگ برتر، بازيهاي آســيايي است. بعد از مدتها پرسپوليس شــرايط خوب و ظرفيت قهرماني در ليــگ قهرمانان آســيا را دارد. ليگ برتر يا مشــكالت ديگر باشــگاه نبايــد مانعي براي رسيدن پرســپوليس به قهرماني اين مسابقات باشد.» پنجعلي در پايان در مورد شايعه پاس ندادن ديگر بازيكنان به منشــا نيز گفت: «من فكر نكنم اين موضوع واقعيت داشته باشد. اين اتفاق غير ورزشــي و غير اخالقي است. بعيد ميدانم از بازيكنان پرسپوليس چنين حركتي سر زده باشد و به منشا پاس نداده باشند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.