ماهینی:چمن‌افتضاح‌بود

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

حسينی ماهينی، كاپيتان پرسپوليس كــه نود دقيقــه مقابل نفــت در دفاع چپ بــازی كرد بعد از برد تيمــش گفت:« بازی خوبی بود اما وضعيت چمن بســيار افتضاح بود. در نيمه اول با توجه به شــرايط زمين مسابقه نتوانستيم كار خاصی انجام دهيم اما در نيمه دوم شــرايط تغيير كرد. در بين دو نيمه برانكو با بازيكنان صحبت كرد و ما هم خيلی زود به خودمان آمديم. در نيمه دوم با غلبه بر وضعيت چمن توانســتيم سه گل به ثمر برســانيم و برنده بازی باشيم.»ماهينی در مورد بازی با االهلی هم گفت:« اميدوارم مشــكالت باشگاه حل شود. ما دوست داريم تمــام نهادها و ارگانها به مــا كمك كنند چرا كه بازی پرســپوليس با االهلی به نوعی يك بازی ملی اســت و من شك ندارم تمام ايران حتی اســتقاللیها هم دوســت دارند پرســپوليس بتواند اين تيم عربســتانی را شكســت دهد.»كاپيتان پرســپوليس ادامه داد:«به نظر من اين پرســپوليس پتانسيل قهرمانــی در آســيا را هــم دارد. هر چند شرايطمان بسيار خاص اســت و در آستانه محروميت و كسر امتياز قرار داريم. اميدوارم همه كمك كنند تــا بتوانيم به لياقتمان كه همان قهرمانی در آسيا است برسيم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.