مصلح:سوپرجام‌ 06درصدی‌بودیم

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

قرار بود شــايان مصلح به عنوان سومين تعويضی وارد بازی شود اما مصدوميت طارمی تعويض برانكو را عوض كرد.جالب اينكه مصلح در ميكسزون مصاحبــه می كرد كه اتوبوس پرسپوليس حركت كرد و او به صورت جداگانه راهی هتل شــد.مصلح بعد از بــازی گفت:« خيلی خوشحالم كه از ســه بازی 9 امتياز به دست آورديم و فكر میكنم كه اين فوقالعاده باشــد. بازی بعدی ما با ســياهجامگان است كه تــالش میكنيم آن را هــم ببريم و آماده بــازی با االهلی شــويم.»وی در مــورد اينكه بازيكنان نفت معتقدند بسيار پيشرفت كردند و اما نتيجه مســابقه فرقی با بازی ســوپرجام نمیكــرد، گفت:« فكــر میكنــم دليل اين موضوع اين باشــد كه تيم ما بهتر شده است. در ســوپرجام ما حدود ۰6 درصد آماده بوديم و فكر میكنم در ادامه فصل شرايطمان از اين هم بهتر شود.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.