انصاری:نفت‌خوب‌بود

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

محمد انصاری بعــد از بازی بی نقص مقابل نفت در ميكسزون ورزشــگاه تختی درباره زوج خط دفاعی با شجاع خليلزاده هم گفت:« ما به اين ســاختار رسيديم كه میتوانــد به عنوان خــط دفاعی غالب قرار بگيرد و عملكرد خوبی داشته باشد.»مدافع پرســپوليس درباره اينكه فكــر میكنند، بتوانند دوباره قهرمان شوند گفت:«هدف ما همين اســت اميدوارم روند پيروزیهای ما ادامه پيدا كند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.