شهريور آخرين فرصت تيروكمان براي اصالح اساسنامه

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

مشکالت موجود در اساسنامه فدراسیون تیروکمان، مدتها اســت تبدیــل به معضلي جدي بــراي ایــن رشــته و وزارت ورزش و جوانان شــده است. معضلي که تقریبا دست و پاي مســووالن ورزش را براي برگزاري مجمع انتخاباتي این فدراســیون به جهت مشــخص شدن رییس جدید تیروکمان بسته است.

دوره ریاســت محمدعلي شــجاعي در فدراســیون تیراندازي با کمان مهر ماه ســال قبل به پایان رسیده است ولي به دلیل مشکل اساسنامهاي که این فدراســیون دارد و البته برخي دالیل نامشخص هنوز تکلیف انتخابات فدراسیون تیراندازي با کمان مشخص نیست و ایــن مجموعه بــا همان شــیوه قبلي اداره ميشود. مســووالن وزارت ورزش نیز با توجه به مشــکل موجود در اساسنامه این مجموعه و ضــرب االجلي که بــراي اصــالح آن قرار دادهاند فعال دســت نگه داشــته و منتظرند تا با رفع مشــکل موجود و فراهم شــدن فضاي عادي براي برگزاري مجمع انتخاباتي، تکلیف رییس و اعضای جدید فدراســیون تیروکمان کشــورمان را مشــخص کنند. در اساســنامه فعلــي تیروکمان، رییس فدراســیون، رییس مجمع اســت که همین موضوع دست رییس فدراسیون را برخي اقدامات از جمله به تاخیر انداختن زمان برگزاري انتخابات باز گذاشــته است. ضمن اینکه این اساسنامه مصوبه رسمي هیات دولت را ندارد. بــه همین دلیل وزارت ورزش و جوانان، اساســنامه این فدراسیون را قبول ندارد و بارها اعالم کرده که با اساسنامه فعلــي به هیــچ وجه مجوز برگــزاري مجمع انتخاباتي فدراسیون را صادر نميکند. از سوي دیگــر نیز وزارت ورزش گویا در ضرب االجلي جدي به محمدعلي شجاعي رییس فدراسیون فقط تا شــهریورماه جاري فرصت داده است تا تکلیف اساســنامه مشــکلدار تیروکمان را مشــخص کرده و پس از آن با اساسنامه مورد تاییــد وزارت ورزش انتخابات فدراســیون را برگزار کننــد. رییس فدراســیون تیروکمان هم به وزارت ورزش قول داده اساســنامه را به فدراســیون جهاني ببرد و مصوبه الزم را براي انجــام اصالحات بگیرد. طبق صحبتهایي که بین وزارت ورزش و شــجاعي صورت گرفته، قرار است تکلیف این فدراسیون در شهریورماه مشخص شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.