عباديپور: بعضي از بچهها ميتوانستند با پول بهتري لژيونر شوند

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

انتقال میالد عبادي پور به لیگ لهستان یکــي از مهمتریــن اتفاقات والیبالي امســال بــود. انتقالي که البته باز هم این ســوال را به وجــود آورد که چرا دیگــر بازیکنان ما لژیونر نميشــوند. عبادي پور معتقد است این اتفاق به زندگي شخصي بازیکنان برميگردد منتهي همگي شان از باشگاههاي خوب اروپا پیشنهاد داشتند.

عباديپور ميگویــد: «کار و زندگي هر کســي به خودش ارتباط دارد شــاید فردي دوست ندارد لژیونر شــود. اکثر بازیکنان تیم ملي از باشگاههاي معتبر دنیا پیشنهاد داشتند ولي هیچ فردي در زندگي شخصی فردي دیگر قرار نــدارد. هیچ کــدام از بازیکنان ایراني به خاطر پول به دنبال لژیونر شدن نیستند و اگر پول مهم بود برخي از بازیکنان پیشنهادهایي به مراتب باالتر از لیگ ایران داشــتند. درباره انتقال به لیگ لهســتان هم بایــد بگویم که یک بار فرصت به مــن روي آورد و من از آن استفاده کردم.»

عباديپور البتــه به بازي امروز تیم ملي برابــر چین هم اشــاره ميکنــد: «چین تیم خوبي اســت اما به هیچ وجــه نباید به خاطر بودن لوزانو از این تیم بترســیم. البته او مربي باتجربهاي است و شــناخت خوبي هم از تیم ما دارد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.