170 قايقران به بازيهاي آسيايي 2018 اعزام ميشوند

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

فدراسیون قایقراني این روزها برنامهاش را روي حضــور پررنگ در بازيهاي آســیایي 2018 گذاشــته به طوري که تعداد زیادي از ورزشکارانش را در اردوهاي آمادگي گنجانده اســت. به گفته رییس فدراســیون قایقراني، 170 قایقــران آقــا و خانــم در رشــتههاي مختلف قایقراني در بازيهاي آســیایي سال 2018 جاکارتــاي اندونزي شــرکت ميکنند که براي رسیدن به این تعداد ورزشکار آماده، نفرات برتر رشــتههاي مختلــف در اردوهاي آمادهسازي شــرکت کرده که در نهایت پس از طي مراحل مختلف، بهترینها از بینشــان انتخاب ميشــوند. قایقرانــي که در بازيهاي آســیایي 2014 اینچئون کره جنوبي 9 مدال را به دســت آورد، ميخواهــد براي بازيهاي آسیایي اندونزي هم این تعداد را افزایش دهد، هم رنگ مدالها را بهتر کند. براي رسیدن به مدالآوري بهتر، اســتانها باید شرایط بهتري پیدا کنند که در این راســتا، ســال گذشــته 300 قایق بین هیاتهاي قایقراني استانهاي مختلف کشــور توزیع شــد. غالمرضا امیني، رییس فدراســیون قایقراني با اعالم این اعداد و ارقام ميگوید: «تــالش ميکنیم که تیمها در مســابقهها و اردوهاي برون مرزي مناسب شرکت کنند تا بهترین نتیجه براي تیم ایران در اندونزي رقم بخورد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.