در غياب تيراندازهاي المپيكي برترينها معرفي شدند

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

فینال مرحله دوم رقابتهاي تیراندازي دختران در رده سني نوجوانان و جوانــان با قهرماني آرمینا صادقیان و نایب قهرماني فاطمه کرم زاده به پایان رســید. این رقابتها با حضور 320 تیرانداز و با عنوان شهداي عرصه رسانه و خبر در حالي برگزار شــد که در رده سني نوجوانان و جوانان پس از اتمام مرحلــه مقدماتي، 8 تیرانداز برتر جواز حضور در فینال را به دســت آوردند که در نهایت آرمینا صادقیان از ایالم با کســب باالترین امتیاز به مقام قهرماني رسید و فاطمه کرمزاده از بوشــهر و فاطمه ابراهیمي از تهران به عناوین دوم و ســوم رضایــت دادند. در رده سني بزرگساالن نیز حسنا توتونچي از تهران با شلیکهاي خود توانست در جایگاه اول بایستد و نوشین شهبازي از تهران در جایگاه دوم قرار گرفت. در این رقابتها تیرانداز کشور آذربایجان «ژاله بایرام اوا» در رده سوم ایستاد. فاطمه پاک طینت از همدان، زهرا بزرگــي از تهران، فائزه ســیفي پــور از قزوین، فاطمه شایســته راد از مازندران و مریــم فیضي از تهران به ترتیب در جایگاههاي چهارم تا هشــتم قرار گرفتند. این رقابتها در غیاب تیراندازان المپیکي برگزار شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.